ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ

Book your call with me to discover how I can help you on your journey to Empowerment, Freedom and Transformation and if you like what you hear, we can of course talk about working together. You're in control - no hard pitch, no sleazy sales tactics, just me being honest if I feel I can help you! X

ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਣ ਦੇ ਘੰਟੇ

ਦਿਨ ਸਮਾਂ
ਸੋਮਵਾਰ 12:00 - 13:00
ਮੰਗਲਵਾਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀ
ਬੁੱਧਵਾਰ 10:30 - 16:00
ਵੀਰਵਾਰ 11:30 - 19:00
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 14:00 - 18:00

ਹਫਤੇ ਆਖੀਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਣ ਦੇ ਘੰਟੇ

Weekend ਸਮਾਂ
ਸ਼ਨੀਵਾਰ 14:30 - 17:30
ਐਤਵਾਰ 14:30 - 15:30