ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ

Book your call with me to discover how I can help you on your journey to Empowerment, Freedom and Transformation and if you like what you hear, we can of course talk about working together. You're in control - no hard pitch, no sleazy sales tactics, just me being honest if I feel I can help you! X

ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਣ ਦੇ ਘੰਟੇ

ਦਿਨ ਸਮਾਂ
ਸੋਮਵਾਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀ
ਮੰਗਲਵਾਰ 19:00 - 20:00
ਬੁੱਧਵਾਰ 14:00 - 18:30
ਵੀਰਵਾਰ 11:30 - 13:00
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 15:45 - 17:00

ਹਫਤੇ ਆਖੀਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਣ ਦੇ ਘੰਟੇ

Weekend ਸਮਾਂ
ਸ਼ਨੀਵਾਰ 14:30 - 17:30
ਐਤਵਾਰ 13:30 - 14:30